Afdeling
Noord
Nederland
Start. Oer psoriasis. Oer PVN. Aginda. Rekreaasjereis. Nijs. Lid wurde. Kontakt.
Wolle jo jo opjaan as lid fan de Psoriasis Vereniging Nederland, dan kinne jo hjir it neifolgjende formulier infolje  en klikke op fuortstjoere. Jo krije automatis bericht fan us.
De kontribúsje foar it lidmaatskip fan de PVN bliuwt yn 2016 itselde, nammentlik   € 29,50.
Wiene jo mei it feit op’ e hichte, dat ûnderskate soarchfersekerders it lidmaatskip fergoedzje, út harren oanfoljende fersekering(en) wei?
Foar in aktueel oersjoch fan dizze fersekeringen:  klik  hjir oan