Afdeling
Noord
Nederland
Start. Oer psoriasis. Oer PVN. Aginda. Rekreaasjereis. Nijs. Lid wurde. Kontakt.
Psoriasis Vereniging Nederland
Ofdieling Noord Nederland
Greate Buorren 5
8842 LK Wjelsryp

Tel: 0511 442553 (tusken 18.00 en 19.00)

email: afdelingnoord@poriasisvereniging.nlPsoriasis-Infolijn 070 - 3838003
(moandei, woansdei en tongersdei 09.30-13.00 ûre).


Klik hjir ûnder om nei de Lânlikke website te gean.